Verkoopvoorwaarden

I. TOEPASSELIJKHEID

1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop of van enige andere aard, welke met ons worden gesloten.

2) Van deze voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bedingen gelden slechts, indien deze door ons schriftelijk zijn aanvaard en gelden uitsluitend voor de overeenkomst, waarbij zij zijn gemaakt.

ll. TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1) Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend: wij zijn eerst gebonden, nadat wij een bestelling of opdracht schriftelijk hebben aanvaard of hebben uitgevoerd. Aanvullingen, wijzigingen of bijkomstige afspraken zijn eveneens alleen van kracht, voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2) Offertekosten: Van projectaanvragen wordt in eerste instantie een geheel vrijblijvende begroting uitgewerkt, een voorlopige raming. Indien de klant akkoord gaat, kan hij opdracht geven tot uitwerking van de definitieve en complete aanbieding. De kosten aan die uitwerking verbonden dienen door de klant betaald te worden. Desgewenst wordt een kostenindicatie daarvan vooraf opgegeven. Bij het totstandkomen van de opdracht worden die kosten terug vergoed of verrekend met de levering.

3) Orders, opgenomen door en/of mondelinge afspraken met en/of toezeggingen van onze personeelsleden en/of onze vertegenwoordigers verbinden ons alleen, indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

4) Wij zijn gerechtigd overeengekomen prijzen te verhogen in geval van:

a) verhoging van prijzen van grondstoffen en hulpmiddelen;
b) devaluatie van vreemde valuta;
c) stijging van de kosten van transport;
d) krachtens de Wet voorgeschreven, althans volgens de algemene trend, verhogingen van loon;
e) verhoging van sociale lasten, belastingen en heffingen.

5) Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectie, tekeningen, maatopgaven, monsters en modellen, welke wij verstrekken, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch binden ons niet. Voormelde bescheiden blijven ons eigendom. Zij mogen niet aan derden ter inzage worden verstrekt, noch gekopieerd worden en moeten op eerste aanvraag teruggegeven worden.

6) Indien goederen uit voorraad of binnen 14 dagen na bestelling of opdracht worden geleverd, geldt als opdrachtbevestiging de factuur, terwijl op deze overeenkomsten overigens de onderhavige voorwaarden volledig van toepassing zijn.

7) Alle overeenkomsten worden door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door ons in te winnen informatie blijkt, dat de koper voldoende kredietwaardig is. Indien niet binnen 14 dagen na het aangaan der overeenkomst door ons schriftelijk aan de koper wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de koper, wordt de overeenkomst definitief.

8) Wij zijn te alle tijden gerechtigd, ook nadat wij een opdracht geheel of ten dele in uitvoering hebben genomen, alvorens tot (verdere) levering over te gaan, van de koper te verlangen, dat hij te onzen genoegen zekerheid stelle, dat hij aan al zijn verplichtingen jegens ons zal voldoen.

III. LEVERING

1) Overeengekomen levertijden beginnen te lopen vanaf de datum waarop de order schriftelijk door ons is aanvaard. De levertijd wordt geacht te zijn nagekomen, wanneer uiterlijk op de laatste leveringsdatum de te leveren materialen ons hebben verlaten respectievelijk de verzendgereedheid aan de opdrachtgever is doorgegeven.

2) Ingeval van vertragingen om andere redenen wij niet gehouden worden aan overeengekomen levertijden.

3) Evenmin kunnen wij worden gehouden aan levertijden ingeval van omstandigheden, die een beroep op overmacht rechtvaardigen, zoals bedrijfsstoringen, stakingen, uitsluitingen, pech aan voertuigen, overheidsbepalingen, brandschade, alsmede alle gevallen, waarin een beroep op overmacht gewettigd is.

4) Alleen voor het geval door eigen schuld aan onze kant de levertijd wordt overschreden, heeft de opdrachtgever aanspraak op een schadeloosstelling bedragende 1,5% van de opdracht of deelopdracht voor iedere volle week vertraging, in totaal evenwel beperkt tot ten hoogste 5% van de waarde van de opdracht of deelopdracht.

5) Wanneer verzending van goederen op verzoek van de opdrachtgever wordt aangehouden, zullen hem opslagkosten in rekening gebracht worden minimaal bedragende 0,5% van het factuurbedrag voor iedere week, dat de goederen later worden afgenomen, zulks ongeacht de verplichting van de opdrachtgever om de totale levering te betalen binnen de overeengekomen betalingstermijn, welke betalingstermijn gaat lopen vanaf het moment, dat de goederen voor de opdrachtgever gereed waren.

6) Leveranties worden geacht te geschieden af magazijn, zodat het risico van het geleverde voor de opdrachtgever is vanaf het moment, dat de goederen de fabriek hebben verlaten.

IV. BETALINGSVOORWAARDEN

1) De vorderingen dienen binnen de overeengekomen betalingstermijn te worden betaald. Bij verdere vertraging in de betaling zijn wij gerechtigd om van de opdrachtgever een de wettelijk gestelde rente te vorderen of een gedeelte daarvan, deze rente te berekenen vanaf de datum waarop de factuur betaald had dienen te zijn. Voorts zijn wij gerechtigd om bij overschrijding van de betalingstermijn alle kosten - gerechtelijke en buitengerechtelijke - in rekening te brengen, die door ons ter inning van de vordering dienen te worden gemaakt.

2) De buitengerechtelijke kosten worden geacht te zijn vastgesteld op tenminste 10% van de hoofdsom, vermeerderd met omzetbelasting, zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen, dat wij in die kosten zijn vervallen en onverminderd ons recht om een hoger bedrag in rekening te brengen, wanneer deze hogere kosten kunnen worden aangetoond.

3) Betaling dient te geschieden in de op de factuur aangegeven muntsoort.

4) Indien zich omstandigheden voordoen, welke naar ons oordeel een risicoverzwaring met zich meebrengen, zijn wij gerechtigd om van de klant zekerheid te verlangen alvorens tot levering dan wel verdere levering over te gaan. De zekerheid dient alsdan te worden verstrekt in een voor ons acceptabele vorm. Wanneer de klant in gebreke blijft de gewenste zekerheid te verstrekken, vervalt onmiddellijk iedere aanspraak van zijn kant op levering of verdere levering, onverminderd ons recht om van de klant vergoeding van schade te vorderen zulks in de ruimste zin des woords.

V. AFNAME/OPLEVERING

1) Geleverde goederen dienen, ook wanneer zij gebreke vertonen, door de opdrachtgever in ontvangst te worden genomen. Wanneer naast levering ook montage is overeengekomen, gaat het risico op de eigenaar over bij de eerste oplevering. Deze eerste oplevering geschiedt direct na beëindiging van de montage in onze tegenwoordigheid. Wanneer de opdrachtgever deze eerste oplevering niet of niet geheel bijwoont. dan geldt als leveringsdatum de beëindigingsdatum van de montage.

2) Indien en voor het geval de door ons te verrichten leveringen onderdeel uitmaken van een groter werk vindt oplevering plaats in die gevallen, wanneer enig onderdeel, te leveren door een derde partij, niet kan worden opgeleverd. De oplevering van onze werkzaamheden worden geacht te hebben plaatsgevonden, zodra wij aantonen, dat aan onze leveringsverplichtingen is voldaan.

VI. MONTAGEVOORSCHRIFTEN

A.Toestand van de montageplaats:

1) Voor aanvang van de montage dient de opdrachtgever te waarborgen, dat de montageplaats voor

onze montagematerialen en -personeel zonder belemmeringen toegankelijk is. De aanvoerwegen alsmede de montageplaats moeten in goede toestand zijn en vrijgehouden worden.

2) Alle voorafgaande werkzaamheden moeten zover afgesloten zijn, dat onze monteurs direct en zonder belemmeringen met de montage kunnen beginnen. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat de montage niet door andere ondernemers wordt belemmerd.

3) De opstellingsplaats moet montagegereed worden gehouden, dat wil zeggen storende voorwerpen, boven- en ondergronds, dienen verwijderd te worden.

VII. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1) Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van de verkoper totdat alle vorderingen die de verkoper heeft of zal verkrijgen op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Zolang het eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de koper te bewaren.

2) Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt, respectievelijk zich bij de opdrachtgever een situatie voordoet, die in algemene zin leidt of dreigt te leiden tot betalingsonmacht zijn wij zonder gerechtelijke tussenkomst gerechtigd om de door ons geleverde en onbetaald gebleven  goederen direct terug te nemen. Voorts hebben wij alsdan het recht om deze goederen bestens te gelde te maken en de opbrengst van deze goederen in mindering te doen strekken op het bedrag van onze vordering.

VIII. GARANTIE/RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID

1) Wij staan voor de kwaliteit en de deugdelijkheid van de door ons geleverde producten.

2) De garantie heeft uitsluitend betrekking op de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen, in dier voege, dat wij garanderen, dat deze goederen voldoen aan de door ons opgegeven specificaties.

3) Indien een reclame gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen, zonder dat de koper daarnaast het recht heeft op enige vergoeding.

4) Geringe afwijkingen in kleur en kwaliteit, welke uit technisch oogpunt niet zijn te voorkomen of volgens de handels­usances toelaatbaar zijn, leveren geen grond op voor enige actie van de koper.

5) Kleurenechtheid kan nimmer door ons gegarandeerd worden.

6) Schade aan goederen, veroorzaakt door enig van buitenkomend onheil, door ondeugdelijk gebruik, ondeugdelijke montage of anderszins valt niet onder de garantie.

7) Enige aanspraak op garantie vervalt eveneens indien onze gebruiksinstructies respectievelijk montage-instructies niet stipt en onvoorwaardelijk zijn opgevolgd.

8) Enige aanspraak op garantie dient bij ons schriftelijk te worden voorgelegd binnen veertien dagen nadat de schade aan onze goederen is gebleken. In dat geval dient de opdrachtgever ons in de gelegenheid te stellen om de gegrondheid van de door hem gedeponeerde klacht te verifiëren. Wanneer onze opdrachtgever ons niet direct in staat stelt om een reclame of klacht zelf te verifiëren, vervalt zijn recht op garantie c.q. enigerlei vorm van schadevergoeding.

9) Wanneer een klacht of reclame door ons gegrond wordt bevonden, kunnen wij naar onze keus het geleverde goed kosteloos vervangen, waarbij de opdrachtgever verplicht is om onze levering te aanvaarden. De garantie op vervangen­de goederen of onderdelen eindigt op het moment waarop de garantie op de goederen zou zijn geëindigd die zijn vervangen.

10) Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, die niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, doch die kan worden aangemerkt als gevolgschade. Deze gevolgschade wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Onze opdrachtgever is verplicht om ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten en schade waarin wij mochten vervallen ten gevolge van acties van derden terzake een vordering op ons betreffende enig feit, waarvoor de aansprakelijkheid jegens opdrachtgever in deze voorwaarden is uitgesloten.

11) Indien en voor zover de opdrachtgever weigert om mee te werken aan de effectuering van onze garantievoorwaarden zoals hierboven vastgelegd, vervalt door deze enkele weigering zijn aanspraak jegens ons zulks in de meest algemene zin des woords.

12) Enig beroep op garantie kan slechts worden gedaan, indien en voor zover de opdrachtgever van zijn kant aan alle verplichtingen jegens ons heeft voldaan. Meer in het bijzonder zijn wij niet gehouden tot enige garantie, indien en voor zover de opdrachtgever niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen zal hebben voldaan.

IX. MONSTERS EN AANTALLEN

1) Bij offertes of leveringen volgens monster geldt het monster slechts ter vaststelling van de doorsnee kwaliteit.

2) De door ons te leveren hoeveelheden goederen zal 5% meer of minder mogen bedragen dan de met koper overeengekomen hoeveelheid, waarbij de met koper overeengekomen prijs met 5% vermeerderd c.q. verminderd zal worden.

X. VERBOD TOT NAMAKEN

Het is de koper verboden de door ons geleverde goederen na te maken of te laten namaken, althans deze goederen op zodanig wijze te (laten) vervaardigen, dat gevaar voor verwarring te duchten is, een en ander onverminderd ons eventueel octrooi- of auteursrecht ten aanzien van deze goederen.

XI. OVERMACHT

1) Indien een geval van overmacht van blijvende aard zich voordoet, zijn wij gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de overeenkomst te annuleren.

2) Onder overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt verstaan alle omstandigheden, die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, ook al waren die omstandigheden voorzienbaar ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, zoals brand, oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg, mobilisatie, vijandelijkheden, werklieden uitsluiting, staking, gebrek aan arbeidskrachten, transportmoeilijkheden, uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, niet of niet tijdige levering door onze leveranciers, natuurgeweld.

XII. GESCHILLEN

Alle geschillen uit of naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde Rechter in het Arrondissement Maastricht, tenzij overeengekomen wordt het geschil aan arbitrage te onderwerpen, in welke geval dit zal geschieden overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

XIII. TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Deze Algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd te kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.